Indien je de nieuwsbrief niet kunt lezen, bekijk hier de online versie

Nieuwsbrief KleinLef juli 2017

Logo

Indien u de nieuwsbrief niet kunt lezen, bekijk dan de nieuwsbrief op www.kleinlef.nl.

KleinLef nieuwsbrief juli 2017

Beste leden van KleinLef en geïnteresseerden,

Bij deze ontvangen jullie de KleinLef nieuwsbrief van juli 2017. Een prettige zomer gewenst!

Inhoudsopgave:

 • Plenaire bijeenkomst juni 2017
 • Presentatie van een van de leden: NIWO
 • Platform Publieke Dienstverleners
 • Presentatie Evaluatie Digicommissaris
 • In gesprek met Ronald Barendse (pSG en CIO VenJ) en Sander Zwienink (hoofd afdeling advies DI&I)
 • Vertegenwoordiging KleinLef in CIO Raad VenJ en SBR
 • Frequentie plenaire bijeenkomst in 2018
 • Bestuurstafel
 • Verrijk met Lef!
 • Nieuws uit de werkgroepen
 • Oproep organisatie symposium KleinLef 2018
 • Oproep inventarisatie prioriteiten 2018 leden KleinLef
 • Nieuwe leden KleinLef: Directie UAW, Huis voor Klokkenluiders en Inspectie VenJ
 • Komende bijeenkomst voor dit jaar
 • Blijf op de hoogte van KleinLef!
 • Volgende KleinLef bijeenkomsten

 


Plenaire bijeenkomst juni 2017

Op donderdag 1 juni 2017 zijn de leden van KleinLef bij de NIWO in Rijswijk bij elkaar gekomen. De volgende onderwerpen kwamen aan bod.

Presentatie van een van de leden: NIWO

De NIWO is in 1946 opgericht om als privaatrechtelijk ZBO ordening te brengen in het vrachtvervoer in Nederland. Dit was toen een beginnende markt. Per 1 januari 2017 is de NIWO een publiekrechtelijk ZBO onder het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De NIWO verleent en verlengt vergunningen aan wegtransporteurs en trekt deze vergunningen indien nodig, in. Dit is gebaseerd op de Wet Wegvervoer Goederen. Het betreffen communautaire vergunningen. Het doel van dit vergunningenstelsel is om een eerlijke mededinging te bevorderen en een hoger niveau van vakbekwaamheid te bereiken. Er worden ongeveer 3.000 aanvragen per jaar gedaan voor 13.500 vergunninghouders. Naast de vergunningverlening heeft de NIWO nog twee andere taken: de VIHB lijst beheren (ca. 5.000 aanvragen per jaar) en afgifte TIR-carnets (ca. 3.000 zaken). Jaarlijks geven zij 40.000 documenten af. De NIWO werkt volledig tarief gefinancierd. De spontane naleving door de transportsector is hoog.

De NIWO is digitaal vooruitstrevend: vanaf eind 2016 zijn zij volledig digitaal gaan werken met een systeem voor zaakgericht werken. Er lopen nu initiatieven voor documentloos rijden.

Platform Publieke Dienstverleners

Het Platform Publieke Dienstverleners is een initiatief van oorspronkelijk de Handvestgroep, de Manifestgroep en de Rijksbrede Benchmarkgroep om te kijken of we als samenwerkingsverbanden meer met elkaar kunnen samenwerken middels een Platform Publieke Dienstverleners. KleinLef is hier nu ook bij aangehaakt. Op 24 mei jl. zijn de vertegenwoordigers vanuit de samenwerkingsverbanden bij elkaar gekomen. Dit was een goede bijeenkomst. Besproken is hoe de samenwerking eruit zou kunnen zien en wat de gezamenlijke agenda kan zijn. De onderlinge verbinding tussen de verschillende samenwerkingsverbanden is belangrijk en ook al wel zichtbaar, maar het is goed om meer verbinding te krijgen. Belangrijk voor KleinLef is dat de kleine organisaties niet ondersneeuwen in het grote geheel. De kleine organisaties zijn welkom bij het Platform en kunnen op een gelijkwaardig niveau meedenken. Het is goed om als uitvoerders een gelijke stem naar buiten te kunnen brengen. In het Platform zouden we veel van elkaar kunnen leren via een leerhuis en via de bestuurderstafels kunnen grote maatschappelijk thema’s worden oppakken. Groot en klein kunnen goed elkaars adviseurs zijn. Als eerste stap wordt gekeken of de secretariaten fysiek bij elkaar kunnen gaan zitten om te kijken wat er speelt en of er geen dubbelingen zijn. Na de zomer zal er een verdere uitwerking plaatsvinden door de vier voorzitters van de samenwerkingsverbanden. Pim Molenaar vertegenwoordigd KleinLef hierin.

Presentatie Evaluatie Digicommissaris

Maarten Schurink van de SVB heeft een presentatie gegeven over de evaluatie van de Digicommissaris. Tijdens de evaluatie is gekeken naar het arrangement van de digicommissaris. De context waar naar gekeken is: de staat van de digitale overheid, governance, financiën en bekostiging, wetgeving en draagvlak. Dit is gedaan door het houden van interviews, focusgroepen en onderzoek.

De conclusies zijn als volgt:

Er zijn grote stappen gezet in de digitalisering van de overheid. Wel schiet de samenhang tekort en zijn de kwaliteit en veiligheid onderbelicht.

In opzet is er een sluitende governance. Deze komt minder positief over door de ongunstige startpositie. De focus op de financiering en governance verdrongen de focus op de inhoud. 

Het financieel tekort werd opgelost, maar pas na een jaar en in de vorm van een doorbelastingsstelsel wat nog geïmplementeerd moet worden. Het is niet reeel om alles door te belasten. Verder is er geen geld gereserveerd voor doorontwikkeling en innovatie. Het pleidooi is dan ook gedaan om onderscheid te maken in tarifeerbaar en niet tarifeerbaar.

De Wet GDI is niet realiseerbaar. Wel is de eerste tranche in consultatie gebracht en is de wet Elektronisch Berichtenverkeer gerealiseerd en is de wijziging van de Algemene Wet Bestuursrecht in procedure. Er is echter geen gedragen beeld voor een totaal wettelijk kader.

Het draagvlak voor het construct van de digicommissaris bij medeoverheden is zeer behoorlijk omdat zij zijn op de agenda zijn gekomen. Wel moet de rol van de uitvoeringsorganisaties zwaarder zijn, zij hebben immers het grootste belang bij de digitalisering en hebben direct contact met burgers en bedrijven.

De kennisontwikkeling en kennisdeling is zwak ontwikkeld door de focus op financiering en governance.

De volgende aanbeveling zijn gedaan:

Maak niet twee keer dezelfde fout en regel bij de start van de komende kabinetsperiode een degelijke financiële basis voor de digitale infrastructuur. 

Vul de huidige financiering aan met een budget voor doorontwikkeling en innovatie, bijvoorbeeld door het instellen van een fonds.

Herzie de huidige governance, vooral in zijn werking en zorg voor voldoende draagvlak vanaf de start.

Richt naar voorbeeld van de Deltawet een programmeringscyclus in en geef deze een dynamisch en permanent karakter.

De presentatie kunt u terugvinden op www.kleinlef.nl/samenwerkingsplatform.

In gesprek met Ronald Barende (pSG en CIO VenJ) en Sander Zwienink (hoofd afdeling advies DI&I)

Ronald Barendse heeft zich als CIO van Veiligheid en Justitie gecommitteerd om KleinLef aangehaakt te houden bij zaken die op de leden van KleinLef afkomen. 

VenJ heeft een eigen CIO Raad. Daarnaast is VenJ vorig jaar begonnen met de ondersteuning van de informatiebehoefte van de kleine uitvoeringsorganisaties binnen het departement. Ook heeft VenJ een Strategische Bedrijfsvoeringsraad (SBR). Bij het de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) biedt VenJ ondersteuning aan de uitvoeringsorganisaties binnen het departement maar ondersteund ook de werkgroep AVG van KleinLef. Het is prettig dat VenJ KleinLef hier bij ondersteund. Wel is het goed om ook een ander departement aan te laten haken bij KleinLef als steun.

Binnen KleinLef speelt de vraag hoe we op een goede manier samen kunnen werken. Ronald geeft aan dat het goed is een agenda te maken: wat zijn de grootste zorgen van de leden? En welke van deze zorgen kunnen we binnen KleinLef oppakken. De I-strategie en het I-plan van VenJ kan hierbij inspireren. Deze zorgen zullen door een aantal mensen binnen KleinLef worden opgehaald bij de leden, zodat we kunnen kijken wat de prioriteiten voor KleinLef worden in 2018.

Verder geeft Ronald aan dat de kleine uitvoerders niet zozeer besproken worden in het CIO Beraad (van alle departementen) maar dit geldt ook voor de grote uitvoeringsorganisaties. Het gaat meer over onderwerpen die hoog over gaan. Op het moment dat het regeerakkoord er ligt, is dat het moment om als uitvoering te reageren op de uitvoerbaarheid van de punten uit het regeerakkoord. Als KleinLef moeten we dan eisen dat we mee mogen lezen. Dit moet goed georganiseerd worden en de departementen moeten er alert op worden gemaakt. De bereidheid van de departementen is er zeker maar de focus (nog) niet.

Vertegenwoordiging KleinLef in CIO Raad VenJ en SBR

KleinLef wordt door de Raad voor de Rechtsbijstand vertegenwoordigd in de CIO Raad van Veiligheid en Justitie. Zij zijn als kleine uitvoeringsorganisatie aangesloten bij de CIO Raad en zullen hierbij dus ook de inbreng vanuit KleinLef meenemen en een terugkoppeling geven.

 

Bert van Ginkel van het Schadefonds Geweldsmisdrijven vertegenwoordigd KleinLef in de Strategische Bedrijfsvoeringsraad van VenJ. Ook hij neemt de inbreng vanuit KleinLef mee naar de SBR en geeft de leden een terugkoppeling van hetgeen besproken is.

Input om mee te geven aan de CIO Raad of de SBR, laat dit dan weten via info@kleinlef.nl.

Frequentie plenaire bijeenkomsten in 2018

Volgend jaar zal de plenaire bijeenkomst van KleinLef in plaats van vier keer per jaar, twee keer per jaar plaatsvinden. Dit omdat we ook volgend jaar weer het symposium zullen organiseren. Er zal dus een plenaire bijeenkomst in het voorjaar en een in het najaar gehouden worden.


Bestuurstafel

Op 29 augustus 2017 vindt de bestuurstafel plaats op een nader te bepalen locatie in Utrecht. De bestuurstafel is bestemd voor de directeuren van de leden van de KleinLef. Met een hapje en een drankje komen de directeuren agendavrij bij elkaar. Uiteraard zullen de belangrijke onderwerpen voor KleinLef de revue passeren.


Verrijk met Lef!

Sinds begin dit jaar zijn we met KleinLef gestart met het HRM initiatief Verrijk met Lef! De directeuren van de deelnemende organisaties (op dit moment Schadefonds Geweldsmisdrijven, NIWO, RSJ, Kansspelautoriteit, College voor de Rechten van de Mens, NRGD, ICTU en NEa, Stichting Halt heeft aangegeven interesse te hebben) komen  met enige regelmaat bij elkaar om de mogelijkheden van mobiliteit (door uitwisseling, koffiegesprekken, stages etc.) met elkaar te bespreken. Dit doen zij door kandidaten in te brengen in het overleg die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging of graag verrijkt willen worden met kennis over andere organisaties of andersoortig werk.  

Door de medewerker te bespreken en persoonlijk toe te lichten, krijgen de aanwezigen een goed beeld van de medewerker. Dit kan er toe leiden dat een van de deelnemers graag een koffiegesprek met deze persoon heeft of aangeeft dat hij ruimte heeft in zijn organisatie of wil kijken of er mogelijkheden zijn tot detachering, een uitruil etc. Vaak zal er eerst een koffiegesprek plaatsvinden en is er (nog) geen sprake van een concrete vacature. Dit koffiegesprek vindt met de betreffende directeur plaats en geeft de medewerker vaak al een beter beeld van wat hij of zij zou willen en of de organisatie en eventuele functies interessant zijn.

Heeft u interesse om aan te sluiten bij Verrijk met Lef!? Geeft dit dan door via info@kleinlef.nl. Het volgende overleg zal naar alle waarschijnlijkheid op 29 augustus van    16 tot 17 uur plaatsvinden, aansluitend aan de bestuurstafel, op een nader te bepalen locatie in Utrecht.


Nieuws uit de werkgroepen

In mei zijn we gestart met de werkgroep Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Volgend jaar (mei 2018) dienen alle organisaties AVG proof te zijn. Een hele klus voor kleine uitvoeringsorganisaties! Met de werkgroep proberen we binnen KleinLef een handvat te bieden aan de leden. We hebben met de eerste bijeenkomst al een goede start gemaakt en zullen maandelijks bijeen komen om zo te voldoen aan de eisen richting 2018.

Binnen de werkgroep HRM spelen met name de onderwerpen normalisering ambtenarenwet, strategisch personeelsplan en ICT en HRM. Binnen de werkgroep zoeken we naar een praktische manier van uitwisseling van kennis en ervaringen.

Zowel de werkgroep Digitalisering als DIV & Archivering zullen een uitnodiging ontvangen om op werkbezoek te gaan bij het Nationaal Archief. Om de onderwerpen digitalisering en archivering bij elkaar te brengen wordt deze bijeenkomst georganiseerd. Meer informatie volgt op korte termijn.

Interesse in een van de werkgroepen? Geef u op via info@kleinlef.nl.


Oproep organisatie symposium KleinLef 2018

Na het succesvolle symposium van dit jaar op 11 april jl. gaan we alvast kijken naar de invulling van het symposium van volgend jaar. Welke leden willen meehelpen met de organisatie? Laat het weten via info@kleinlef.nl.


Komende bijeenkomsten voor dit jaar

Dit jaar zullen onder meer de volgende bijeenkomsten georganiseerd worden:

 • Bijeenkomst voor managementondersteuners: een bijeenkomst voor de managementondersteuners van alle leden van KleinLef om elkaar te leren kennen en ervaringen te kunnen delen over het werk van een managementondersteuner. Het wordt een interessante en leuke bijeenkomst! De datum is nog niet bekend.
 • Bijeenkomst leden regio Utrecht: voor de leden in de regio Utrecht wordt er een bijeenkomst georganiseerd om regionale zaken met elkaar te kunnen delen zoals mobiliteit en inkoop. De datum is nog niet bekend.
 • Bijeenkomst over Inkoop: op 3 oktober van 14.30 tot 16.30 uur wordt er een bijeenkomst georganiseerd over Inkoop. De directeur van de Haagse Inkoop Samenwerking gaat met de leden in gesprek over de knelpunten en ervaringen.
 • Themabijeenkomst Uitvoeringstoetsen: tijdens deze bijeenkomst wordt er meer verteld over wat een uitvoeringstoets nu precies is, wat het de organisatie kan opleveren en wanneer je overgaat tot een uitvoeringstoets. De datum is nog niet bekend.

Interesse om aan te sluiten bij een van deze bijeenkomsten? Laat dit dan weten via info@kleinlef.nl.


Oproep inventarisatie prioriteiten 2018 KleinLef

Vanuit KleinLef willen wij graag weten welke drie prioriteiten uw organisatie in 2018 gaat stellen op het gebied van bedrijfsvoering. Dit zodat KleinLef goed in de behoeftes van de leden kan voorzien. En daarnaast ook op een goede wijze de belangen van de leden kan behartigen. Van belang is daarbij dat het prioriteiten/onderwerpen zijn die we binnen KleinLef als collectief kunnen oppakken, dus door middel van samenwerking en kennisdeling. De inventarisatie wordt op korte termijn uitgezet.


Nieuwe leden KleinLef: Directie UAW, Huis voor Klokkenluiders en Inspectie VenJ

KleinLef heeft dit jaar al weer drie nieuwe leden mogen verwelkomen: de Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving (Directie UAW), het Huis voor Klokkenluiders en de Inspectie van Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ). Van harte welkom bij KleinLef!

Op dit moment zijn er 24 organisaties lid van KleinLef. Het is ook mogelijk om proeflid te worden van KleinLef. Dit houdt in dat een organisatie een half jaar meedraait om te kijken of zij voldoende meerwaarde zien in het aansluiten bij KleinLef. De proefleden op dit moment zijn Stichting Halt en het Commissariaat voor de Media. Hopelijk besluiten zij ook aan te sluiten bij KleinLef.


Blijf op de hoogte van KleinLef!

Via de website van KleinLef www.kleinlef.nl blijft u op de hoogte van al het nieuws en alle interessante bijeenkomsten binnen en buiten KleinLef. Als lid van KleinLef kunt u zich aanmelden op de website en blijft u via het samenwerkingsplatform automatisch op de hoogte van nieuwe berichten.


Volgende KleinLef bijeenkomsten 

De volgende bijeenkomsten staan in 2017 gepland:

 • 24 augustus 2017:                 werkgroep AVG
 • 07 september 2017:              plenaire bijeenkomst KleinLef
 • 19 september 2017:              werkgroep AVG
 • 26 september 2017:              werkgroep HRM
 • 28 september 2017:              werkgroep Digitalisering
 • 29 augustus 2017:                 bestuurstafel
 • 29 augustus 2017:                 Verrijk met Lef!
 • 03 oktober 2017:                    Bijeenkomst over Inkoop
 • 02 november 2017:                werkgroep AVG
 • 23 november 2017:                werkgroep Digitalisering
 • 28 november 2017:                werkgroep HRM
 • 30 november 2017:                plenaire bijeenkomst KleinLef

Deze nieuwsbrief is verzonden door KleinLef. Klik hier om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief.

 

Deze nieuwsbrief is verzonden vanaf KleinLef. Klik hier om je uit te schrijven van de nieuwsbrief.